Εξέδρες - Ικριώματα

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση εξεδρών (Stage) που εξασφαλίζουν Ασφάλεια άριστη λειτουργικότητα και την τεχνική αρτιότητα.

Με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών συναρμολογούμε  και τοποθετούμε εξέδρες σε διάφορες μορφές, μεγέθη και ύψη, ικανές να ανταποκριθούν στα πιο απαιτητικές εφαρμογές. 

Οι εξέδρες μας, πληρούν τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και ικανοποιούν  την απαίτηση της υπάρχουσας Νομοθεσίας (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7581/ΦΕΚ Β 405/20.02.2014 ) που δίνει ένα τέλος στις Αυθαίρετες Κατασκευές ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στο σύνολο της κατασκευής (για Δάπεδο +Υποστύλωση ) βάση κανονισμού

Ο κανονισμός απευθύνεται  σε δηµόσιους και ιδιωτικούς  κοινόχρηστους χώρους υπαίθριους ή στεγασμένους , κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις όπως  οι επίµαχες κατασκευές (εξέδρες – πατάρια)

α) Οι Εξέδρες μας εξασφαλίζουν το μέγιστο επίπεδο αντοχής του δαπέδου τους σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ 12810, ΕΝ 12811 και ΕΝ 12812.

β) διασφαλίζουν την απαραίτητη οριζοντιότητα ανεξάρτητα από κλίσεις ή ανωμαλίες του εδάφους 

  γ) παρέχουν ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Αισθητική, λειτουργικότητα και τεχνολογική αρτιότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να για να καλύψουμε τις δικές σας ανάγκες.